Regulamin

Regulamin świadczenia usługi Event Holter

 

 1. Usługę Event Holter świadczy: Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000352918, posługującą się numerami NIP 648-254-29-77 i REGON 240102536, kapitał zakładowy w wysokości: 668.164,60 zł (w całości opłacony), zwana dalej „TMP”.

I. DEFINICJE

 1. Pacjent – oznacza osobę, która będzie korzystała z usługi Event Holter.
 2. Umowa – dokument zawarty pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem określający szczegółowe warunki korzystania z usługi Event Holter.
 3. Urządzenie – osobisty aparat EKG z ładowarką, za pośrednictwem którego Pacjent wykonuje oraz przesyła badania serca do Centrum Telemedycznego.
 4. Dzierżawa urządzenia – przekazanie przez Usługodawcę Urządzenia do wykonywania badania przez Pacjenta na czas trwania Umowy.
 5. Usługa – oznacza świadczenie usługi Event Holter na rzecz Pacjenta, której zakres określony został w punkcie II niniejszego regulaminu.
 6. Usługodawca – oznacza dostawcę Usługi, tj. Telemedycynę Polską S.A. z siedzibą przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000352918, NIP nr 6482542977, kapitał zakładowy w wysokości: 668.164,60 zł (w całości opłacony).
 7. Zamawiający – osoba wskazana w Umowie, która występuje w imieniu Pacjenta, jest płatnikiem usługi. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Pacjentem, oświadcza, że działa w imieniu Pacjenta i udostępnia dane Pacjenta za jego zgodą.
 8. Raport – opis zbiorczy wszystkich przesłanych przez Pacjenta badań.
 9. Centrum Telemedyczne 24h, to miejsce, gdzie między innymi:
 • odbierane są wszystkie wykonane przez Pacjenta badania,
 • badania są analizowane i opisywane przez personel medyczny,
 • prowadzone są telekonsultacje Pacjenta z personelem medycznym,
 • są archiwizowane badania oraz rozmowy telefoniczne w ramach Kartoteki Pacjenta.
 1. Zestaw Event Holter – niezbędny do świadczenia usługi zestaw, w skład którego wchodzi:
 • urządzenie – osobisty aparat EKG wraz z ładowarką,
 • etui,
 • instrukcja obsługi Urządzenia,
 • dzienniczek badań (rejestr dolegliwości, które Pacjent zapisuje w celu dostarczenia informacji lekarzowi, pomocnych w sporządzeniu raportu,
 • elektrody jednorazowego użytku,
 • ankieta medyczna.

II. ZAMÓWIENIE I OPIS USŁUGI

 1. Pacjentem jest osoba zamawiająca usługę lub inna osoba wskazana przez zamawiającego w formularzu zamówienia, na rzecz której świadczona będzie usługa, a która wyraziła pisemną zgodę na świadczenie na jej rzecz Usługi.
 2. W ramach współpracy TMP świadczyć będzie Usługę Event Holter polegającą na odbieraniu i opisywaniu zarejestrowanych badań EKG wysyłanych samodzielnie przez Pacjenta, zwana dalej Usługą. W celu wykonania Usługi Usługodawca może żądać od Pacjenta wypełnienia dodatkowej ankiety z niezbędnymi do wykonywania Usługi danymi.
 3. Usługa Event Holter, stanowi Usługę o charakterze diagnostycznym, polegającą w szczególności na badaniu i opracowaniu wyniku badania wraz z opisem przez uprawionego lekarza kardiologa. Badanie polega na wielodobowej rejestracji parametrów kardiologicznych Pacjenta i ich transmisji do Centrum Telemedycznego przy użyciu Aparatu EHO mini celem dokonania opisu. Usługa Event Holter nie stanowi usługi ratowania życia. Do badania zostanie użyty aparat diagnostyczny (EHO-MINI), wyposażony w GPRS z kartą SIM, ładowarkę i instrukcję obsługi (dalej zwany Zestawem).

Właścicielem Zestawu jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice.

III. WYNIKI BADAŃ

TMP zobowiązuje się do przesłania wyników badań w formie zaszyfrowanego pliku PDF, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia Dzienniczka badań, przez pacjenta na adres mailowy podany w zamówieniu.

IV. DOSTAWA

Dostawa Zestawu nastąpi na adres wskazany przez Pacjenta w zamówieniu Usługi

V. AKTYWACJA USŁUGI

 1. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usługi rozpoczyna się w dniu określonym przez Pacjenta w formularzu zamówienia, po dokonaniu płatności oraz otrzymaniu przez Pacjenta potwierdzenia zamówienia.
 2. Aktywacja uprawnień dokonywana jest w sposób automatyczny po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności w systemie Przelewy24 lub zaksięgowaniu płatności na koncie TMP ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0090 3096 3277 lub po opłaceniu zamówienia za pobraniem.

VI. REALIZACJA USŁUGI

 1. Po otrzymaniu zamówienia i zapłaty za Usługę, Usługodawca niezwłocznie prześle dokument potwierdzający zamówienie drogą elektroniczną na podany podczas zamówienia adres e-mail Pacjenta.
 2. Opłata za korzystanie z Usługi została ujęta w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i znajduje się na stronie https://eventholter.pl/zamow/.
 3. W celu umówienia dogodnego terminu szkolenia, Pacjent może skontaktować się z Centrum Telemedycznym w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki. W wypadku braku kontaktu ze strony Pacjenta, Centrum Telemedyczne zadzwoni do Pacjenta, w celu poinstruowania Pacjenta o sposobie prawidłowego użytkowania Urządzenia.
 4. Pacjent przez okres świadczenia usługi podczas swojej codziennej aktywności w dzień oraz w nocy, będzie mógł rejestrować występujące dolegliwości. W momencie, kiedy następuje odczuwalny incydent, Pacjent jednym przyciskiem rejestruje badanie. Pacjent może rejestrować krótkotrwałe incydenty nawet już po ich ustąpieniu lub dowolne, cykliczne lub niejednorodne zaburzenia rytmu serca. Zapis prowadzony jest do bufora (wewnętrznej pamięci urządzenia) w sposób ciągły, w tzw. pętli. Czas bufora wstecznego zależy od konfiguracji urządzenia.
 5. Pacjent zapewnia i ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Zestawu, jego ochronę przed uszkodzeniem lub utratą.
 6. Po upływie okresu świadczenia Usługi niezbędny jest zwrot uzupełnionego Dzienniczka badań Pacjenta w celu dokonania analizy i opisu wyniku badania.
 7. Po upływie okresu Umowy Pacjent zobowiązuje się do zwrotu Urządzenia w terminie do 7 dni od daty zakończenia świadczenia Usługi umowy, chyba że podpisze Aneks przedłużający świadczenie Usługi.
 8. W przypadku niezwrócenia Urządzenia (wraz z ładowarką) w stanie niekompletnym lub zniszczonym Pacjent zostanie obciążony kosztami naprawy Urządzenia albo kosztami nowego Urządzenia, gdy nie podlega on naprawie. Koszt nowego Urządzenia wynosi 1600 zł. Koszt naprawy zostanie przedstawiony po sprawdzeniu Urządzenia.
 9. TMP może odstąpić od realizacji Usługi bez podania przyczyny. W takiej sytuacji TMP gwarantuje zwrot Pacjentowi ew. wpłaconej kwoty, w ciągu 14 dni roboczych, za pośrednictwem aplikacji Przelewy24, na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę, bez obciążenia Pacjenta dodatkowym kosztem.
 10. TMP może skontaktować się z Pacjentem celem przełożenia terminu świadczenia Usługi w szczególnych przypadkach, których nie mogła przewiedzieć. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Pacjenta. W przypadku braku zgody, TMP gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, w ciągu 14 dni roboczych, za pośrednictwem aplikacji Przelewy24, na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę, bez obciążenia Pacjenta dodatkowym kosztem.

VII. PRZEDŁUŻENIE USŁUGI

W przypadku chęci korzystania z Usługi po upływie okresu jej trwania, wskazanego w Umowie, Pacjentowi przysługuje prawo przedłużenia okresu świadczenia Usługi o kolejny okres. W tym celu Pacjent powinien skontaktować się z TMP.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na podstawie oświadczenia Pacjenta wysłanego przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia na adres Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni, Umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

IX. KONTAKT I REKLAMACJE

Zgłoszenia dot. zaistniałych problemów dotyczących serwisu internetowego https://eventholter.pl/ Pacjent może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 1. pocztą elektroniczną na adres: eventholter@telemedycynapolska.pl
 2. telefonicznie pod nr 32/3761455 dostępnym w dni powszednie w godz. 8 – 16.

Zgłoszenia dot. reklamacji powinny być wnoszone nie później niż 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczą.

Reklamacje dotyczące Usługi rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:

Telemedycyna Polska S.A.

Biuro Obsługi Klienta – Reklamacje

 1. Ligocka 103, 40-568 Katowice

lub na adres poczty elektronicznej: eventholter@telemedycynapolska.pl

W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony przez TMP o czas potrzebny dla wyjaśnienia sprawy.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia dokumentów lub danych, TMP zwróci się do Pacjenta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanej Usługi.

Opłata za połączenia telefoniczne z TMP jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Pacjent.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wszelkie doręczenia będą dokonywane na adres wskazany w formularzu zamówienia na stronie www.eventholter.pl lub na inny adres wskazany przez daną Stronę w piśmie zawiadamiającym o zmianie adresu do doręczeń.

XI. PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na podstawie art. 13 ii art. 14 nowych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, w celach związanych z wykonaniem usługi, pomiędzy Pacjentem a TMP. Kategorie danych osobowych zebrane przez TMP dotyczą: (imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL). Podanie danych kontaktowych uznaje się za niezbędne do wykonania usługi. Niedostarczenie danych może skutkować niezdolnością stron do uzyskania pełnych korzyści z określonego celu, tj. wykonania usługi.
 2. Dane Pacjenta mogą zostać udostępnione podmiotom z grupy TMP. W uzasadnionych okolicznościach, na przykład, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, TMP może ujawniać dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym. Pacjent może poprosić o kopię takich standardowych klauzul umownych lub by uzyskać do nich dostęp Pacjent może skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@telemedycynapolska.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice.
 3. Dane osobowe Pacjenta przechowywane są przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe (świadczenie usług) lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych interesów TMP (np. okresy przedawnienia). Pacjent ma prawo żądać dostępu do danych osobowych i ich poprawiania lub usuwania, a także, o ile dotyczy, ograniczenia ich przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także przenoszenia danych. Pacjent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@telemedycynapolska.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice.

Masz pytania? Zadzwoń!

32 376 14 55