Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Pacjentów Event-Holter

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Telemedycyna Polska S.A.,
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice,
KRS 0000352918, NIP 6482542977.

Telemedycyna Polska S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie:

 1. w celu poinformowania Państwa o szczegółach Usługi Event-Holter, w związku z:
  1. Państwa zapytaniem przesłanym na nasz adres e-mail za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie www lub portalu społecznościowym,
  1. Państwa kontaktem z naszą infolinią,
  1. Udzieleniem przez Państwa zgody na kontakt w celach marketingowych,

przez okres od momentu otrzymania Państwa zapytania, nawiązania kontaktu telefonicznego lub wyrażenia zgody na kontakt; do czasu przystąpienia do usługi Event-Holter lub wycofania zgody, w zakresie Państwa danych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail. Podanie danych i ich przetwarzanie jest dobrowolne  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* lub  art. 6 ust. 1 lit. a RODO *).

 • w celu zawarcia i wykonania umowy, czyli udzielania świadczeń zdrowotnych i zapewnienia opieki zdrowotnej przez okres od momentu przystąpienia do usługi Event-Holter, a w przypadku zamówienia internetowego od momentu wysłania zamówienia do dnia zakończenia świadczenia usługi, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail, nr PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub w przypadku złożenia przez Pacjenta oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, informacje o stanie zdrowia. Podanie danych i ich przetwarzanie jest warunkiem zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz       art. 9 ust. 2 lit h RODO* w związku z ustawą o działalności leczniczej).
 • w celu realizacji przysługujących Państwu praw jako naszego Pacjenta, przez okres przewidziany w art. 29 i inne ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie m.in.  udzielania  Państwu  informacji  o  stanie  zdrowia  oraz  prowadzenia,  archiwizacji        i udostępniania Państwa dokumentacji medycznej, w tym również odbierania i archiwizowania Państwa oświadczeń, w których upoważniacie Państwo inne osoby do udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia, dostępu do dokumentacji medycznej lub zawiadomienia ich w przypadku pogorszenia się stanu Państwa zdrowia, powodującego zagrożenie życia lub śmierć. Przetwarzanie danych w tym celu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – jest wymogiem ustawowym (na podstawie 6 ust. 1 lit. c   art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4.       w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej:

 • informowania Państwa o możliwości udzielenia świadczenia, gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami ustalonymi na podstawie Państwa dokumentacji medycznej,
  • przekazywania materiałów edukacyjnych,
  • przekazywania informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,
  • wysyłania zaproszeń na badania,
  • zakwalifikowania do udziału w programie profilaktycznym,

przez cały okres udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie wszystkich posiadanych danych. Podanie danych i ich przetwarzanie jest wymogiem umownym (na podstawie 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej).

 • w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym w celach:
  • zarządzania ryzykiem procesów medycznych,
  • szkoleniowych i analitycznych, niezbędnych dla zwiększenia bezpieczeństwa, podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez analizę badań oraz rozmów telefonicznych, sposobu realizacji świadczeń medycznych poprzez kierowanie do Państwa w trakcie okresu trwania usługi lub po wykonaniu danej usługi krótkich ankiety z prośbą o informację co jeszcze możemy robić lepiej w ramach świadczenia usług; uznając te działania za swoje prawnie uzasadnione interesy,

przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono świadczenie usługi medycznej. Podanie danych jest wymogiem umownym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust.2 lit h RODO*).

 • w celu dokonywania bieżących rozliczeń finansowo-księgowych zawartej umowy o świadczenie usługi oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, przez okres wskazany w przepisach podatkowych, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z przepisami podatkowymi).
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia roszczeń uregulowany w przepisach prawa, w zakresie wszystkich posiadanych danych. Przetwarzanie danych w tym celu jest wymogiem umownym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO*).
 • w celach marketingowych tj. w celu:
  • oferowania naszych produktów i usług poprzez przesyłanie informacji handlowej pocztą tradycyjną, nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS; przez okres od momentu zawarcia umowy lub od momentu wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, adres e-mail.
  • udostępniania Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, telefon, adres e- mail, naszym Partnerom, którzy będą oferowali Państwu własne produkty i usługi poprzez przesyłanie informacji handlowej pocztą tradycyjną, nawiązywanie rozmów telefonicznych,

wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS; przez okres od momentu wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych przez naszych Partnerów do momentu przekazania im Państwa danych przez Telemedycyna Polska S.A.. Udostępnienie Państwa danych nastąpi wyłącznie wtedy, kiedy wyraziliście Państwo na to zgodę.

Podanie danych jest dobrowolne, brak zgody na przetwarzanie w tym celu lub złożenie sprzeciwu nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO* w związku z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że będziemy się z Państwem kontaktować w celach marketingowych z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Państwa uciążliwe i nie naruszały Państwa prawa do prywatności.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w imieniu Telemedycyny Polskiej S.A. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a to:

 1. producenci i administratorzy systemów informatycznych, poprzez który odbywa się transfer wyników badań Pacjenta oraz podmioty wykonujące inne czynności związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu informatycznego, w ramach usług telekomunikacyjnych, hostingowych, informatycznych, doradczych i audytowych;
 2. firmy świadczące usługi finansowo-księgowe, np. biura księgowe, firmy windykacyjne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci;
 3. firmy świadczące usługi prawne i doradcze, np. podmiot prawnicze, audytorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych;

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów przetwarzania, a to:

 1. podmiotom uprawnionym na mocy art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. firmom kurierskim i pocztowym oraz bankom;
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych stanowiących wymóg umowny i ustawowy jest obowiązkowe – bez nich nie będziemy mogli świadczyć usługi medycznej lub jej świadczenie znacząco się ograniczy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, przez nas niewymagane i nie wiąże się z negatywnymi skutkami ich niepodania, w każdym czasie możecie ją Państwo wycofać udzielone zgody lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00- 193 Warszawa),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo kontaktować z Administratorem:

·         listownie na adres 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103,

Niezbędne będzie złożenie wniosku o realizację ww. praw oraz potwierdzenia Państwa tożsamości. Wzory wniosków udostępnia Administrator. Odpowiedź zostanie Państwu udzielona w terminie miesiąca od otrzymania żądania, w razie potrzeby termin może być przedłużony.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych dla zapewnienia wyższego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych możecie się z nim kontaktować pod adresem e-mail: iod@telemedycynapolska.pl.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Obowiązek informacyjny (pdf)

Masz pytania? Zadzwoń!

32 376 14 55